เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
 

 
    รับสมัครนิสิตต่างชาติเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
Admission in Graduate level Academic Year 2014                                                  :: รายละเอียด
       
    บัณฑิตวิทยาลัยได้จัด CU e-Thesis Clinic เพื่อช่วยเหลือนิสิตในการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
มีผ
ูู้้เชี่ยวชาญจากทีมพัฒนาระบบโดยตรง มาช่วยในการแก้ไขปัญหา จากเดิมทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.00 น.
โดยเพิ่มรอบวันเสาร์ขึ้น เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 เม.ย. - 3 พ.ค. 2557 (เว้นวันเสาร์ที่ 12 เม.ย. 2557)
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.นพ.บุญเลี้ยง ตามไท ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย
                                
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
                                               :: รายละเอียด      :: Reference form
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2557
       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ภาคในเวลาราชการ)                                                                           :: รายละเอียด   
:: รายชื่อ
       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคนอกเวลาราชการ)  :: รายละเอียด   
:: รายชื่อ
       
    จุฬาฯเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด – ปิดประตู และการเดินรถโดยสารภายใน เริ่ม 3 มีนาคมเป็นต้นไป
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)
Faculty of Nursing, Chulalongkorn University
Announcement for the Applicants Passing the Recruitment Process Of the PhD (Nursing Science) Curriculum
First Semester, Academic Year 2014                                                                                                  :: รายละเอียด
       
    การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯและ ประตูสำหรับเดินทางมายังคณะพยาบาลศาสตร์ (สำหรับบุคคลากร)
       
     
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส วันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗

ในวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๑๐๐๓ อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ
                          :: รายละเอียด
       
    การบรรยายพิเศษเรื่อง “Nursing Education in Finland” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
โดย Lapland University of Applied Sciences ประเทศฟินแลนด
       
       
 
       
    บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2557
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ (ป.โท/เอก) (สมัครได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

      1. ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 3/2557
      2.ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 17 เมษายน 2557
โดยสมัครขอรับทุนที่เว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th/scholarship/schedule.php 
                             :: รายละเอียด
       
    การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
       
    กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556
       
    List of eligible and non-eligible applicants for the Doctor of Philosophy Program in Nursing Science
First Semester, Academic Year 2014
       
    การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สำหรับนิสิตทุกคน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
       บัณฑิตวิทยาลัยเปลี่ยนระบบการส่งวิทยานิพนธ์เป็น e-thesis 
ศึกษารายละเอียดจาก http://ethesis.grad.chula.ac.th (ใช้ Google Chrome เป็น Web Browser เท่านั้น)
       ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์
       
    แนวปฏิบัติการกำหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
       
    กำหนดเกี่ยวกับการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่