เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
 

 
    โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อการดำเนินการวิจัยในสาขาพยาบาลศาสตร์                :: รายละเอียด
วันที่ 6- 7 กุมภาพันธ์ 2558 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
    รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
Admission in Graduate level Academic Year 2015
                                          
       
    ประกาศการชำระเงินค่าเล่าเรียน นิสิตระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557       :: รายละเอียด
       
     
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย"

วันพุธที่ 4 - วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการประชุมได้ที่ โทร 02-218-1129

FB: CUFON palliative conference 2015     LINE ID : CUFON palliative con
           
       รายละเอียด                        แบบฟอร์มจองห้องพัก     
       
    สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำ
วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเสนอโครงร่างวิจัยในคน

       รายละเอียด                         ดาวน์โหลดเอกสาร
       
    ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                 :: รายละเอียด
       
 
       
    โครงการส่งเสริมกิจกรรมบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557     
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการออกหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย                                             :: รายละเอียด
       
    Faculty of Nursing, Chulalongkorn University Classroom timetable, Second semester 2014
       
    ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามปฏิทินการศึกษา ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
       
    ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       เรื่อง การแสดงความจำนง ขอสำเร็จการศึกษา               :: รายละเอียด
       เรื่อง การแสดงความจำนง ขอถอนรายวิชา                   :: รายละเอียด
       
      กำหนดการเกี่ยวกับการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557   :: รายละเอียด
       
    การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สำหรับนิสิตทุกคน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
       บัณฑิตวิทยาลัยเปลี่ยนระบบการส่งวิทยานิพนธ์เป็น e-thesis 
ศึกษารายละเอียดจาก http://ethesis.grad.chula.ac.th (ใช้ Google Chrome เป็น Web Browser เท่านั้น)
       ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่