เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              

 
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ   ปิดให้บริการห้องสมุด ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 13  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการย้ายไปเปิดให้บริการ ร่วมกับสำนักงานวิทยทรัพยากร ณ อาคารจามจุรี 10 ชั้น M2 และชั้น 2
       
   

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

Admission in Graduate level Academic Year 2017

       
   

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด        สมัครออนไลน์

       
   

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 5 อบรม วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจสมัคร คลิกเลย

รับจำนวน 40 คน (หากมีผู้สมัครไม่ถึง 20 คนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม) ดูรายชื่อผู้สมัคร

       
    ตารางห้องเรียน ภาคปลาย 2559 Classroom timetable, Second semester 2016
       
    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559    กำหนดการ
       
   

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อการดำเนินการวิจัยในสาขาพยาบาลศาสตร์

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560

          รายละเอียดเพิ่มเติม          ใบสมัคร

       
   

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการเรื่อง "การจัดการความรู้ : องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง"(Knowledge Management: High Performance Nursing Organization)
วันพฤหัสบดีที่ 17 และ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

       
    ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 สามารถรับเงินได้ที่ฝ่ายวิชาการ (นางนันทิยา ตงสาลี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน และเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-1135
       
    คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  
       
    ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
       
    ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1
       
   

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการเรื่อง "การจัดการความรู้ : องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง"(Knowledge Management: High Performance Nursing Organization)
วันพฤหัสบดีที่ 17 และ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

       
     
       
    สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำ
วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเสนอโครงร่างวิจัยในคน

       รายละเอียด                         ดาวน์โหลดเอกสาร
       
    ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                 :: รายละเอียด
       
 
    การรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
       
     
     
       
    ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2558
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่