เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
 

 
    คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร  ธนศิลป์) ลงนามในข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (Professor. Dr. Aiyong Zhu) The Second Military Medical University, Shanghai, China รายละเอียด
   

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2559 :: รายละเอียด
Admission in Graduate level Academic Year 2016  Click

       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล (หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง  50 หน่วยคะแนน)
     
     
       
   

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม“จริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อการดำเนินการวิจัยในสาขาพยาบาลศาสตร์”
รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
 ::รายละเอียดและใบสมัคร

       
   

ตารางสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Classroom timetable, Second semester 2015

       
    ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์           :: รายละเอียด
       
    ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ.๒๕๕๘                      :: รายละเอียด
       
    ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวผกามาศ แก้วนันทวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION
ในการนำเสนอผลงานวิจัย ณ Yogyakarta, ประเทศอินโดนีเซีย
       
    ขอแสดงความยินดีกับ ร.อ.หญิง จิรภิญญา คำรัตน์ ที่ได้รับรางวัล BEST STUDENT PRESENTATION
ในการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย
       
    ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด
ที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับเป็นวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2558
    
       
     
       
    สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำ
วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเสนอโครงร่างวิจัยในคน

       รายละเอียด                         ดาวน์โหลดเอกสาร
       
    ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                 :: รายละเอียด
       
 
       
    ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2558
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการออกหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย                                             :: รายละเอียด
       
    กำหนดการเกี่ยวกับการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558   :: รายละเอียด
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่