เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
 

 
    ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
       
    คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  
       
   

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มห าวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

       
   

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีพิเศษ ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559

***งดชำระเงินค่าสมัครวันที่ 27 - 30 กันยายน***

       
   

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559

***งดชำระเงินค่าสมัครวันที่ 27 - 30 กันยายน***

       
    ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2559
       
    ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
       
    ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1
       
   

สมาคมนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
เรื่อง "การจัดการความรู้ : องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง"(Knowledge Management: High Performance Nursing Organization)
วันพฤหัสบดีที่ 17 และ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

       
     
       
    สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำ
วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเสนอโครงร่างวิจัยในคน

       รายละเอียด                         ดาวน์โหลดเอกสาร
       
    ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                 :: รายละเอียด
       
 
    ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
       
    การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
       
    ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2558
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่