เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
 

 
   

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

Admission in Graduate level Academic Year 2016 (Additional)

       
    List of eligible and non- eligible applicants for the Doctor Philosophy Program in Nursing Science First semester, Academic year 2016 Click
       
   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
      
       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ภาคในเวลาราชการ)
        สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ)
       
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบคัดเลือก
           เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต"

       
    Announcement for the applicants Passing the Recruitment Process of the M.N.S. Program in Nursing Science First Semester, Academic Year 2016 Click for Detail
       
    คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ :: รายละเอียด   
       
   

ขอเชิญนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าอบรมทางวิชาการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ”
วันพุธที่ ๒๕ – วันพฤหัสที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. รายละเอียด สมัครเข้าร่วมอบรม

       
    ขอเชิญชวนนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมโครงการ "2016 Service Learning, Humanity & Transcultural Program" ระหว่างวันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2559 ณ ประเทศไต้หวัน   รายละเอียด     ใบสมัคร
       
   

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม) Click

Admission for Doctor of Philosophy Program in Nursing Science(International program), First Semester Academic Year 2016 (Additional) Click

       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 2 (หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง  50 หน่วยคะแนน)
     

เริ่มอบรมวันที่ 6 มิถุนายน 2559 – 5 ตุลาคม 2559
โดยคณะฯ จะจัดลำดับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจากการกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์
และจะปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน 40 คน
ลงทะเบียนอบรม     รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม     แบบฟอร์มการชำระเงิน (ชำระได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)

       
    ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ.๒๕๕๘                      :: รายละเอียด
       
    ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด
ที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับเป็นวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2558
    
       
    คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร  ธนศิลป์) ลงนามในข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (Professor. Dr. Aiyong Zhu) The Second Military Medical University, Shanghai, China รายละเอียด
     
       
    สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำ
วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเสนอโครงร่างวิจัยในคน

       รายละเอียด                         ดาวน์โหลดเอกสาร
       
    ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                 :: รายละเอียด
       
 
    ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
       
    การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
       
    ตารางสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Classroom timetable, Second semester 2015
       
    ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2558
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการออกหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย                                             :: รายละเอียด
       
    กำหนดการเกี่ยวกับการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558   :: รายละเอียด
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่