เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
 

 
   

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อการดำเนินการวิจัยในสาขาพยาบาลศาสตร์

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560

          รายละเอียดเพิ่มเติม          ใบสมัคร

       
   

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬำลงกรณ์มหาวิทยาลัย แรกเข้าภาคปลาย ปีการศึกษา 2559  วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2559

       
   

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการเรื่อง "การจัดการความรู้ : องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง"(Knowledge Management: High Performance Nursing Organization)
วันพฤหัสบดีที่ 17 และ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

       
    Announcement for the Applicants Passing the Recruitment Process Of the PhD(Nursing Science) Curriculum Second Semester,Academic Year 2016
       
   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

       
    ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
       
   

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 3(ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต)

       
    ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 สามารถรับเงินได้ที่ฝ่ายวิชาการ (นางนันทิยา ตงสาลี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน และเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-1135
       
    คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  
       
    ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
       
    ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1
       
   

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการเรื่อง "การจัดการความรู้ : องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง"(Knowledge Management: High Performance Nursing Organization)
วันพฤหัสบดีที่ 17 และ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

       
     
       
    สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำ
วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเสนอโครงร่างวิจัยในคน

       รายละเอียด                         ดาวน์โหลดเอกสาร
       
    ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                 :: รายละเอียด
       
 
    ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
       
    การรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
       
    ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2558
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่