เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
 

 
    แผนที่คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             
       
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
       Flexible Learning           
       ภาคนอกเวลาราชการ        
       
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
       
    บัณฑิตวิทยาลัยจัดการบรรยายเชิงสาธิต
เรื่อง "การใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CU e-Thesis) ระยะที่ 2 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา"

เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์     ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 และ วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557   จำนวน 4 รอบ                   
 :: รายละเอียด  
       
    ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามปฏิทินการศึกษา ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
       
    คำสั่ง จุฬาฯ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ระบบทวิภาค
       
    ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       เรื่อง การแสดงความจำนง ขอสำเร็จการศึกษา               :: รายละเอียด
       เรื่อง การแสดงความจำนง ขอถอนรายวิชา                   :: รายละเอียด
       
    กำหนดการเกี่ยวกับการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557   :: รายละเอียด
       
    ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                 :: รายละเอียด
       
     
       
      ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "พลังพยาบาลเพื่อการสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ"        :: รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพมหานคร
       
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
“International Nursing Conference : Linking Nurse Innovation to Better Health Care”
ในวันที่ 22 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมอโนมา  กรุงเทพฯ

"International Nursing Conference : Linking Nurse Innovation to Better Health Care."
Please join us and share knowledge and experiences in Nursing Science.
The conference will be held on 22 November, 2014.
                                       
       
 
       
    โครงการส่งเสริมกิจกรรมบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557     
       
    ตารางสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557                                                                               :: รายละเอียด
Classroom timetable, First semester 2014
       
    การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สำหรับนิสิตทุกคน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
       บัณฑิตวิทยาลัยเปลี่ยนระบบการส่งวิทยานิพนธ์เป็น e-thesis 
ศึกษารายละเอียดจาก http://ethesis.grad.chula.ac.th (ใช้ Google Chrome เป็น Web Browser เท่านั้น)
       ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่