เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
 

 
    Announcement for the Applicants Passing the Recruitment Process Of the PhD (Nursing Science) Curriculum
Second Semester, Academic Year 2015
            ประกาศ                 รายชื่อ    
       
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ)
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2558
            ประกาศ                 รายชื่อ    
       
    ตารางสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Classroom timetable, Second semester 2015
        
       
    List of eligible and non-eligible applicants for the Doctor of Philosophy in Nursing Science    :: รายละเอียด
Second Semester, Academic Year 2015
       
    ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ.๒๕๕๘                      :: รายละเอียด
       
    ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์           :: รายละเอียด
       
    ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวผกามาศ แก้วนันทวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION
ในการนำเสนอผลงานวิจัย ณ Yogyakarta, ประเทศอินโดนีเซีย
       
    ขอแสดงความยินดีกับ ร.อ.หญิง จิรภิญญา คำรัตน์ ที่ได้รับรางวัล BEST STUDENT PRESENTATION
ในการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย
       
    ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด
ที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับเป็นวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2558
    
       
     
       
    สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำ
วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเสนอโครงร่างวิจัยในคน

       รายละเอียด                         ดาวน์โหลดเอกสาร
       
    ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                 :: รายละเอียด
       
 
       
    ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2558
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการออกหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย                                             :: รายละเอียด
       
    กำหนดการเกี่ยวกับการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558   :: รายละเอียด
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่