เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
 

 
    ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                          :: รายละเอียด    
       
    กำหนดการโครงการเสริมสมรรถนะภาวะผู้นำนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม D Varee Jomtien Beach , Pattaya                  :: รายละเอียด    
       
    เรียนเชิญนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
เข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตน
เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30-16.50 น. ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน
และบริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า        :: กำหนดการ    
       
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
“International Nursing Conference : Linking Nurse Innovation to Better Health Care”
ในวันที่ 22 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมอโนมา  กรุงเทพฯ

"International Nursing Conference : Linking Nurse Innovation to Better Health Care."
Please join us and share knowledge and experiences in Nursing Science.
The conference will be held on 22 November, 2014.
                                       
       
    ขอเชิญนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.                                            :: สมัครได้ที่นี่
       
    ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์       :: รายละเอียด
       
    บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งปิดการใช้งานระบบ CU e-Thesis ชั่วคราว
เพื่ออัพเกรดระบบใหม่ ให้ขยายความสามารถครอบคลุมยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 2 -31 สิงหาคม 2557
โดยจะเปิดใช้งานระบบได้อีกครั้งตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป
                                              
       
     
       
    ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ดีเด่นและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
และงานคืนสู่เหย้านิสิตเก่าพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                    :: รายละเอียด
       
    ขอเปลี่ยนแปลงวันเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จากเดิมวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2557
       
    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ขอเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล "พฤษภาหรรษากับสุนทราภรณ์"

จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 เป็น วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยสามารถใช้บัตรเดิมในการเข้าขมคอนเสิร์ตได้
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เปิดอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

(Training Program of Nursing Specialty in Child and Adolescent Psychiatric Nursing)
      :: รุ่นที่ 1 รับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม - 25 กรกฎาคม 2557
      :: รุ่นที่ 2 รับสมัครวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558         
                        
ประกาศ
                        รายละเอียด
                        ใบสมัคร
       
 
       
    โครงการส่งเสริมกิจกรรมบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557     
       
    ตารางสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ร่าง)
Classroom timetable, First semester 2014 [Draft]                                           :: รายละเอียด     
       
    การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
       
    การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สำหรับนิสิตทุกคน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
       บัณฑิตวิทยาลัยเปลี่ยนระบบการส่งวิทยานิพนธ์เป็น e-thesis 
ศึกษารายละเอียดจาก http://ethesis.grad.chula.ac.th (ใช้ Google Chrome เป็น Web Browser เท่านั้น)
       ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่