เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
 

 
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "พลังพยาบาลเพื่อการสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ"       :: รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพมหานคร
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                               :: รายละเอียด
รับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ภาคนอกเวลาราชการ)         สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Flexible Learning)
       
    ตารางสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557                                                                               :: รายละเอียด
Classroom timetable, First semester 2014
       
    ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                 :: รายละเอียด
       
     
       
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
“International Nursing Conference : Linking Nurse Innovation to Better Health Care”
ในวันที่ 22 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมอโนมา  กรุงเทพฯ

"International Nursing Conference : Linking Nurse Innovation to Better Health Care."
Please join us and share knowledge and experiences in Nursing Science.
The conference will be held on 22 November, 2014.
                                       
       
 
       
    โครงการส่งเสริมกิจกรรมบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557     
       
    การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
       
    การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์สำหรับนิสิตทุกคน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
       บัณฑิตวิทยาลัยเปลี่ยนระบบการส่งวิทยานิพนธ์เป็น e-thesis 
ศึกษารายละเอียดจาก http://ethesis.grad.chula.ac.th (ใช้ Google Chrome เป็น Web Browser เท่านั้น)
       ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่