เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
 

 
    โครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต แรกเข้าปีการศึกษา 2558 (ภาคต้น)   
       
    Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Classroom timetable, First semester 2015 (Draft)  
       
    ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ
โครงการ "Service Learning, Humanity & Transcultural Program of 2015"
ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2558 ณ Tzy Chi College of Techonology ประเทศไต้หวัน       :: รายละเอียด
       
    ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "ศาสตร์การแพทย์แบบผสมผสานในการดูแลสุขภาพ"
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                          :: รายละเอียด
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์                                                       :: รายละเอียด
       
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2558 
                                           :: รายละเอียด
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 
                                        :: รายละเอียด
       
    ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด
ที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับเป็นวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2558
    
       
     
       
    สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำ
วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเสนอโครงร่างวิจัยในคน

       รายละเอียด                         ดาวน์โหลดเอกสาร
       
    ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                 :: รายละเอียด
       
 
       
    ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2558
       
    คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการออกหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย                                             :: รายละเอียด
       
    กำหนดการเกี่ยวกับการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557   :: รายละเอียด
       
    เนื่องจากนิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่มีการใช้ E-mail อื่น นอกเหนือจาก Webmail ของจุฬาฯ ด้วย
จึงขอให้นิสิตเข้าทำการกรอกข้อมูล E-mail ส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระบบ CU-CAS
   คลิกดูวิธีการที่่นี่