เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
  Home > Research
   
 

การวิจัย

              ภารกิจด้านการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการ  บุกเบิกความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ และบูรณาการองค์ความรู้
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานของคณาจารย์
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง วารสารของคณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในระดับชาติใน
ฐานข้อมูลของ ศูนย์ดรรชนีอ้างอิงวารสารไทยThai Citation Index
   
 
 

Nursing Administration

Maternal nursing

Neonatal nursing

Pediatric nursing

Adult nursing

Mental health & psychiatric nursing

HIV research