เกี่ยวกับคณะพยาบาล
  หลักสูตร
  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
  งานวิจัย
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
              
  Home > About us
   
 

 

"ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย์"

          
         จากภารกิจผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” ตามปณิธานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีการศึกษา 2510 ภายใต้หน่วยงานที่มีชื่อในขณะนั้นว่า
“แผนกวิชาพยาบาลศึกษา คณะครุศาสตร์” โดยมติที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ซึ่งให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งและอนุมัติให้คณะครุศาสตร์
เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง นับเป็นแผนกวิชาที่ 9 ของคณะครุศาสตร์ และต่อมาเปลี่ยนการเรียกชื่อเป็น
ภาควิชาพยาบาลศึกษา ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522

         ภายใต้การสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 
ท่านคณบดีผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีความเมตตาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตระหนักถึง
ความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการผลิตครูพยาบาลระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้ ความสามารถสูง
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในสมัยนั้น ภาควิชาพยาบาลศึกษาจึง
มีภารกิจหลัก คือ โครงการผลิตครูพยาบาลระดับปริญญาตรี และต่อมาได้ผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล เพื่อสร้างผู้นำทางการพยาบาลส่งผลให้ศิษย์เก่าของภาควิชา
หลายท่าน ได้สร้างชื่อเสียงและผลงานการบริหารให้เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพอย่างกว้างขวาง

                                                  
              ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่รับผิดชอบผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพยาบาลศาสตร์
ที่ส่งประโยชน์แก่ประชาชนด้านสุขภาพอนามัย จึงมีเป้าหมายขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสาขาพยาบาลศาสตร์
โดยการสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาจัดให้อยู่ในแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529)
           
            พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 นี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2531 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 239 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2531 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับการสถาปนาเป็นคณะวิชาในอันดับที่ 16 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อจัดตั้งคณะใหม่ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ท่านแรก คือ   รศ.สมคิด รักษาสัตย์
          
            ในช่วงแรก คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการผลิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล
และสาขาการพยาบาลศึกษา ต่อมาขยายการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
และสาขาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชา การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาลผู้สูงอายุ
ในปีการศึกษา 2541 และในปีการศึกษา 2545 คณะฯ สนองนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการขยายโอกาสทางการศึกษา
สู่ภูมิภาค โดยจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น (Flexible learning) ในหลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการจัดการศึกษาทางไกลหลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยมีศูนย์ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ จังหวัดตรัง
ณ วิทยาลัยพยาบาลตรัง ต่อมาในปีการศึกษา 2550 คณะฯ ขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ไปที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน และในปีการศึกษา 2551 
โดยมีศูนย์กลางการเรียนการสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  
           
            เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์  ดำเนินการพัฒนาผู้นำทางการพยาบาล และมุ่งสร้าง
องค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย  สู่การเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศและระดับสากล และเป็น“เสาหลักของแผ่นดิน Pillar of the Kingdom”          
   
 
    ปรัชญา
             
            คณะพยาบาลศาสตร์มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่จำเป็นต่อสังคมโดยมีศาสตร์การพยาบาลเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบวิชาชีพ ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชน ทั้งรายบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และภาวะเจ็บป่วย ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพอนามัยดี
สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ตามศักยภาพและตามสิทธิที่พึงมีและพึงได้
            คณะพยาบาลศาสตร์มีความเชื่อว่า การวิจัย/การสร้างและการใช้องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิต ผู้นำทางการพยาบาล
และการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจะช่วยให้สังคมไทย
เป็นสังคมที่มีครอบครัวแข็งแกร่ง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาวะ และพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
   
   
    ตราสัญลักษณ์ และสีประจำคณะพยาบาลศาสตร์

  “พระเกี้ยวบนตะเกียง” คือ สัญลักษณ์ของคณะฯ

   พระเกี้ยว คือ สัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ตะเกียง คือ สัญลักษณ์ของศาสตร์การพยาบาลและวิชาชีพที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่นการบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
แสงปลายตะเกียง
เปรียบเสมือนองค์ความรู้ที่ใช้ส่องทางของการปฏิบัติวิชาชีพซึ่งโชติช่วงตลอดเวลา ตะเกียง เปรียบเสมือนศาสตร์
การพยาบาลที่มั่นคง เมื่อรวมตะเกียงและแสงด้วยกันจึงเป็นสัญลักษณ์ของการบริการ ดังเช่น มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล  ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ทั้งการเขียนตำราเล่มแรก จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลและที่สำคัญคือเป็นผู้อาสาที่เข้มแข็ง ปฏิบัติการพยาบาลแก่ทหารที่บาดเจ็บในสงครามคาบสมุทรใครเมีย จนได้รับสมญาว่า “The Lady of The Lamp”
           
            คณะพยาบาลศาสตร์   จึงใช้สัญลักษณ์เป็น   “พระเกี้ยวบนตะเกียง”  เพื่อสื่อถึงความมุ่งมั่นที่คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จะเป็นแหล่งในการสร้างความรู้ทางพยาบาลศาสตร์  เพื่อเป็นการนำทางการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยและผู้มีความต้องการด้านสุขภาพ  การฟื้นสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ  และป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี 

   สีแดงชาด คือ สีประจำคณะฯ
            “สีแดงชาด” เป็นสีประจำพระองค์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งต่อปวงชนชาวไทย
และผู้ทรงเป็นพระมารดาของ “การพยาบาลไทย”  ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติต่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ที่ทรงมีพระอุตสาหวิริยะสูงในการทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และทรงรับวิชาชีพการพยาบาล
ไว้ในพระอุปภัมภ์ จนวิชาชีพการพยาบาลมีความก้าวหน้าจนปัจจุบัน ความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงกำหนดให้ 
“สีแดงชาด” เป็นสีประจำคณะ
   
   
    ปรัชญา

              คณะพยาบาลศาสตร์มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่จำเป็นต่อสังคมโดยมีศาสตร์การพยาบาลเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชน ทั้งรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย และภาวะเจ็บป่วย ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพอนามัยดี สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ตามศักยภาพและตามสิทธิที่พึงมีและพึงได้

            คณะพยาบาลศาสตร์มีความเชื่อว่า การวิจัย/การสร้างและการใช้องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิต ผู้นำทางการพยาบาล และการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจะช่วยให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีครอบครัวแข็งแกร่ง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาวะ และพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
   
   
    วิสัยทัศน์

              คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นศูนย์รวมในการสร้างองค์ความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ในระดับนานาชาติ
เป็นเลิศในการผลิตผู้นำ และนักวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของวิชาชีพและสังคม

คำขวัญ : จริยธรรมนำความรู้ เป็นเลิศคู่ความเท่าเทียม วิชาชีพล้ำวิชาการเยี่ยม มุ่งผลเปี่ยมสู่สังคม
   
   
    พันธกิจ
 

1. ผลิตผู้นำทางการพยาบาลที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและเหมาะสมกับสังคม
2. เสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตผู้ครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำสังคมได้
3. บุกเบิกความรู้ทางพยาบาลศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาสังคม
4. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตใน สังคมไทย

   
   
  ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต
 

            คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดำเนินการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพระดับสากล
ทำหน้าที่เป็นพยาบาลระดับผู้นำในภาคส่วนต่างๆ ของระบบการศึกษาและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย และในประเทศอาเซียน 
โดยจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ใน 2 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   5 แขนงวิชา ดังนี้

  1. การพยาบาลเด็ก
  2. การพยาบาลผู้ใหญ่
  3. การพยาบาลผู้สูงอายุ
  4. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  5. การบริหารการพยาบาล

2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่น School of Nursing Indiana University, University of Buffalo,
University of Colorado, Wayne State University ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Alberta ประเทศแคนาดา
Australian National University ประเทศออสเตรเลีย และ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น